ផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រ – KHB MEDIA
ទំព័រមុខ / ផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រ

ផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រ

គេហទំព័រព័ត៍មានរបស់ខេអេចប៊ី មេឌា (www.khbmedia.asia) គឺជាមជ្ឍមណ្ឌលព័ត៍មានមួយ​ដែល​ទស្សនិកជន​ អាចស្វែងរករាល់ព័ត៍មានគ្រប់យ៉ាងពាក់ព័ន្ធនឹងទីផ្សារសំណង់និង អចលនទ្រព្យ។ គេហទំព័រនេះត្រូវបានរចនាឡើងដោយបញ្ចូលនូវបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយជាច្រើនដើម្បីធានាថាគេហទំព័រនេះ មានភាពទាក់ទាញ និង​ ងាយស្រួលប្រើប្រាស់។ យើងក៏ផ្តល់ជូនអតិថិជនទាំងឡាយ​នូវ​របាយការណ៍​ស្ថិតិអ្នកទស្សនាពី (Google Analytic) ជាប្រចាំខែផងដែរ ដូច្នេះលោកអ្នកអាចវាយតម្លៃពីប្រសិទិ្ធភាព​នៃ​ការផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្មជាមួយគេហទំព័ររបស់យើងបាន។ ជាមធ្យម មានទស្សនិកជនប្រហែល ១៥.០០០ នាក់​បានមក​ទស្សនាព័ត៍មានផ្សេងៗនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ជាមួយនឹងកំនើនជាប្រចាំ។

យើងជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់លោកអ្នក តាមរយៈកម្រងអត្ថបទប្រកបដោយភាព​ទាក់ទាញ​ជាភាសាអង់គ្លេស និង ខ្មែរ ជាច្រើន ហើយចែករំលែកទៅកាន់ច្រកផ្សព្វផ្សាយ​បែបឌីជីថល​របស់យើង។ តាមរយៈសេវាកម្មទាំងនេះ យើងអាចជួយពន្យល់ពីផលិតផល និងសេវាកម្ម​របស់លោកអ្នកទៅ​ជាព័ត៍មាន​ដែល​ងាយស្រួល​យល់ និងទាក់ទាញទាំងភាសាអង់គ្លេស និង ខ្មែរ ដែលទស្សនិកជននៅ​គ្រប់មជ្ឍដ្ឋានអាចយល់បាន។

Description Ads size 1 month 3 months (10% off) 6 months (20% off) 1 years (30% off)
Webinar ads 728 X 90 Pixels $500 $1,350 $2,400 $4,200
Webinar ads 300 X 250 Pixels $300 $810 $1,640 $2,520
Mobile leader board 300 X 50 pixels $400 $1,080 $1,920 $3,360
Desktop leader board 729 X 90 pixels $400 $1,080 $1,920 $3,360
Skyscraper 300 X 600 pixels $500 $4,050 $2,400 $4,200
Promotional article 1 article per month $50 $135 $240 $420