ក្រុមការងារ

Marketing services to startups
bra tis
ក្រុមការងារ

សមាជិកក្រុមដែលមានទេពកោសល្យរបស់យើងនឹង ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សេវាកម្មរបស់អ្នក

ក្រុម

MET TOUMINH

OPERATION MANAGER

REUN DARO

SENIOR GRAPHIC DESIGNER

SOU CHINMONY

MEDIA MANAGER

HOUT CHENTRA

MOTION GRAPHIC

TIM VUTHA

Co-Founder/CEO

MEY CHAMNAB

GENERAL MANAGER
P

អតិថិជនកំពុងប្រើប្រាស់ :

0+

កម្រិតនៃភាពជោគជ័យ ;

0%

គម្រោងបានធ្វើរួចរាល់ ;

0+