ព័ត៌មានរូបភាព – KHB MEDIA
ទំព័រមុខ / ព័ត៌មាន / ព័ត៌មានរូបភាព

ព័ត៌មានរូបភាព

ការតាំងពិព័រណ៍ ES Build 2018 នៅទីក្រុងសៀងហៃ ប្រទេសចិន

តោះទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍សម្ភាៈសំណង់នៅទីក្រុងសៀងហៃ ប្រទេសចិនទាំងអស់គ្នា!

អានបន្ត