ធានារាប់រង – KHB MEDIA

ធានារាប់រង

៩ខែឆ្នាំ២០១៨ ការផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងលើ ទ្រព្យសម្បត្តិកើនឡើងជិត១៩%

យោងតាមសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា ការផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងលើ ទ្រព្យសម្បត្តិ (អគ្គីភ័យ) ក្នុងរយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០១៨នេះ មានកំណើនប្រមាណជាង ១៨% ដែលបុព្វលាភសរុបទទួលបានពីវិស័យនេះមានប្រមាណជា ២៤,៥លានដុល្លារអាមេរិក បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

អានបន្ត

ជប៉ុនត្រៀម ៣៥០០ លានដុល្លារសម្រាប់ស្តារប្រទេសឡើងវិញពីគ្រោះទឹកជំនន់

ជប៉ុនបានត្រៀមទឹកប្រាក់ដ៏មហាសាល ដើម្បីជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង ជួយប្រជាជនដែលរងគ្រោះដោយធម្មជាតិភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង និងបាក់ដី........

អានបន្ត