វិស្វកម្ម – Page 16 – KHB MEDIA
ទំព័រមុខ / ព័ត៌មាន / វិស្វកម្ម (page 16)

វិស្វកម្ម

កម្ពុជាបណ្តុះបណ្តាលបានអ្នកជំនាញផ្នែកដីធ្លីចំនួន៣២៩នាក់

ចាប់តាំងពីបង្កើតសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់តាំងពីឆ្នាំ២០១១មក សិក្ខាកាមសរុប ចំនួន ៣២៩នាក់បានទទួលការ​បណ្តុះ​បណ្តាលជំនាញ​ ​សុរិយោដី និង រៀបចំដែនដី ដែលនឹងក្លាយជាធនធានដ៏សំខាន់​ដើម្បី​បីរួមចំណែករៀបចំដែនដី​និង នគរូបនីយកម្មនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

អានបន្ត