ផ្សព្វផ្សាយតាមផ្ទាំង LED – KHB MEDIA
ទំព័រមុខ / ផ្សព្វផ្សាយតាមផ្ទាំង LED

ផ្សព្វផ្សាយតាមផ្ទាំង LED

ខេអេចប៊ីមេឌា ក៏មានផ្តល់ជូនការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអេក្រង់ LED ជាមួយនឹងទីតាំងល្អៗនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានអ្នកទស្សនាជាច្រើនផងដែរ។

ទីតាំង៖ ខាងកើតសួនច្បារវិមានឯករាជ្យ (នាគបាញ់ទឹក)

ទំហំ៖ 6m x 3m

រយៈពេលបញ្ចាំង: 45 នាទីក្នងុមួយថ្ងៃ

តម្លៃ: មិនរួមបញ្ចុល VAT 10%

កុងត្រាផ្សព្វផ្សាយ: ការជួលចាប់ពី 12 ខែឡើងទៅ

ម៉ោងបញ្ចាំងចាប់ពី៖ 5:30am to 11:00pm, សរុបមាន 17:30 ម៉ោង ក្នុងមួយថ្ងៃ

ទិន្នន័យអ្នកទស្សនា:    72, 000 នាក់/ថ្ងៃ                     

                                    501,286 នាក់/អាទិត្យ             

                                  2,009,388 នាក់/សប្តាហ៍

Description Ads size 1 month     3 months (10% off) 6 months (20% off) 1 year (30% off)  
LED Screen advertising 6m X 3m $1,800 $4,860 $8,640 $15,120

ខេអេចប៊ី មេឌា ក៏មានផ្តល់ជូនការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមផ្ទាំងប៉ាណូធំៗជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសដែលមានអ្នកទស្សនាច្រើន។

Description Location Ads size 1 year   2 years (10% off) 3 years (15% off)  
ភ្នំពេញ
Roof-Top Billboard   Khbal Thnal bridge 11.6m X 9m $38,000 $68,400 $96,900
Uni-Pole Billboard (2 face) Sonthormok High school 10mX9m $45,000 $81,000 $114,750
Uni-Pole Billboard (2 face) Anuwat primary school (st. 271) 12m X 10m $45,000 $81,000 $114,750
Uni-Pole Billboard (2 face) Bak Touk High School 10m X 9m $45,000 $81,000 $114,750
បាត់ដំបង
Overhead-Pass, Lighting (2 faces) National Road 5 – 50m from Lok Yeay Tep Roundabout 5m X 16m $42,000 $75,600 $107,100
សៀមរាប
Uni-Pole Billboard (2 face) In front of ABA Bank 6m X 10m $35,000 $63,000 $15,750
Uni-Pole Billboard (2 face) In front of Phrea Vihear Book Store 6m X 10m $35,000 $63,000 $15,750
ព្រះស៊ីហនុ
Overhead-Pass, Lighting (2 faces) On Ekreach Street 6m X 18m $45,000 $81,000 $114,750
Overhead-Pass, Lighting ( 2 faces) Near 2 lion Circle 4m X 12m $45,000 $81,000 $114,750
កំពង់ចាម
Overhead-Pass, Lighting (2 faces) Skun 5m X 14m $35,000 $63,000 $15,750
ត្បូងឃ្មុំ
Overhead-Pass, Lighting (2 faces) Hatha Kasikor Micro Finance Institution 5m X 14m $35,000 $63,000 $15,750
Overhead-Pass, Lighting Near Kradit Micro Finance Institution 5m X 14m $35,000 $63,000 $15,750
កំពង់ធំ
Uni-Pole, Lighting Near Acleda Bank 4m X 12m $32,000 $57,600 $81,600
Overhead-Pass, Lighting (2 faces) Near Kampong Thom Market 5m X  14m $35,000 $63,000 $89,250