ផ្សព្វផ្សាយតាមទំព័រហ្វេសប៊ុក – KHB MEDIA
ទំព័រមុខ / ផ្សព្វផ្សាយតាមទំព័រហ្វេសប៊ុក

ផ្សព្វផ្សាយតាមទំព័រហ្វេសប៊ុក

ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ ខេអេចប៊ី មេឌា (KHB Media News) មានសមាជិករហូតដល់ជិត ២០មុឺនអ្នកហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ន ខណៈដែលហ្រ្គុបហ្វេសប៊ុកសហគម ខេអេចប៊ី មេឌា (KHB Media Community) មានសមាជិកជាង ១៥.០០០ នាក់ហើយ ដែលភាគច្រើនគឺជាបុគ្គលនៅក្នុងវិស័យសំណង់និង អចលនទ្រព្យ។ យើងក៏មានទំព័រហ្វេសប៊ុកចំនួន៥ និង ហ្រ្គុបហ្វេសប៊ុកជាច្រើនដែលមាន​សមាជិក​រហូតដល់ជាង១លាននាក់ដែលជួយគាំទ្រទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់យើង។

យើងផុសអត្ថបទ និង វីដេអូ ពី ៣ ទៅ ៥ ក្នុងមួយថ្ងៃដែលទាញចេញពីគេហទំព័ររបស់យើង។ ដូច្នេះយើង​អាចបញ្ចូលសារផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ចកម្មរបស់អ្នកនៅក្នុងអត្ថបទ និង វីដេអូទាំងនោះផងដែរ។ ជាមធ្យម អត្ថបទមួយ អាចមើលឃើញដោយអ្នកទស្សនាប្រមាណ​១០.០០០ នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយមានអ្នកទស្សនាប្រមាណ ១៥.០០០នាក់បានកំពុងមើលអត្ថបទនៅលើផេករបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ យើងក៏អាចជួយបង្កើនសមាជិកទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក រឺគេហទំព័រ របស់អ្នកផងដែរ ដោយដាក់លីងភ្ជាប់ទៅ​កាន់ពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។ យើងក៏អាចផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវរបាយការណ៍ស្ថិតិអ្នកទស្សនាជាប្រចាំខែផងដែរ ដូច្នេះលោកអ្នកអាចវាយតម្លៃពីលទ្ធផលបន្ទាប់ពីបានផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ចកម្មជាមួយយើង។

ដោយសារការផ្សព្វផ្សាយតាមហ្វេសប៊ុក កាន់តែពេញនិយម ខេអេចប៊ី មេឌា ក៏ផ្តល់ជូនសេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ បច្ចេកវិទ្យាផ្សព្វផ្សាយទាំងឡាយរបស់ហ្វេសប៊ុកផងដែរ (Facebook Ads)។

ក្រៅពីនេះ យើងក៏ផ្តល់ជូនសេវាគ្រប់គ្រងទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់លោកអ្នក ដោយក្រុមការងាររបស់យើង យើងជួយឌីហ្សាញផុស វិដេអូ និង ជួយត្រួតពិនិត្យលើគេហទំព័ររបស់អ្នកជាប្រចាំ ដើម្បីធានាថា ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកនឹងមានអតិថិជនមើលឃើញច្រើន។

Description Ads size 1 month 3 months (10% off) 6 months (20% off) 1 year (30% off)
Ads on instant article 300 x 250 Pixels $300 $810 $1,640 $2,520
Ads on feature image 10cm X 1cm $200 $540 $960 $1,680
Facebook Canvas 300 X 250 Pixels $300 $810 $960 $1680