ផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីមែល – KHB MEDIA
ទំព័រមុខ / ផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីមែល

ផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីមែល

យើងផ្ញើរកម្រងព័ត៍មានប្រចាំសប្តាហ៍ជាភាសាខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល​រាប់មឺុននាក់ ដែលភាគច្រើនជាបុគ្គលនៅក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនិង វិស័យផ្សេងៗ​ទៀត​ផងដែរ ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ មនិងអានព័ត៍មានរបស់យើងបាន។

រហូតមកដល់ពេលនេះ យើងមានកម្រងទិន្នន័យអ៊ីម៉ែលជាង ៨មុឺននាក់ ដែលភាគច្រើនជាបុគ្គលនៅក្នុងវិស័យសំណង់ និង អចលនទ្រព្យ។

ដូច្នេះយើងក៏អាចភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទៅកាន់កម្រងព័ត៍មានទាំងនេះផងដែរ។មកទល់នឹងពេល​នេះ យើងមានអ៊ីមែលច្រើនជាង ៥មឺននៅក្នុងដេតាបេសរបស់យើង ដែលភាគច្រើនគឺជាបុគ្គលនៅក្នុង​វិស័យសំណង់។

យើងក៏អាចផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និង សេវាកម្មរបស់លោកអ្នកតាមរយៈ Email Campaign ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អ៊ីម៉ែលដែលជាអតិថិជនគោលដៅរបស់អ្នកបានដែរ។

Description Ads size 1 month 3 months (10% off) 6 months (20% off) 1 year (30% off)
Ads on newsletter template 200 X 600 Pixels $200 $540 $960 $1,680
Ads on newsletter template 400 X 600 pixels $300 $810 $1,440 $2,520
Send ads property listing Whole template $500 $1,350 $2,400 $4,200