សេវាកម្មឌីហ្សាញ និង ថែទាំគេហទំព័រ – KHB MEDIA
ទំព័រមុខ / សេវាកម្មឌីហ្សាញ និង ថែទាំគេហទំព័រ

សេវាកម្មឌីហ្សាញ និង ថែទាំគេហទំព័រ

ខេអេចប៊ីមេឌា ផ្តល់ជូនសេវាកម្មឌីហ្សាញ និង ថែទាំគេហទំព័រគ្រប់ប្រភេទ រួមជាមួយនឹងសេវាកម្មផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធផងដែរ។

ដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បង្កើតជាគេហទំព័រមួយសម្រាប់អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន ឫ ចង់ស្វែងរកសេវាកម្មថែទាំ និង ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព យើងអាចជួយលោកអ្នកបាន។

Description Unit Price
Website Design 1 $1,000 Up
Website Maintenance 1 $50/month up