ផ្សព្វផ្សាយតាមYouTube – KHB MEDIA
ទំព័រមុខ / ផ្សព្វផ្សាយតាមYouTube

ផ្សព្វផ្សាយតាមYouTube

យើងផលិតព័ត៍មានវីដេអូ ស្បតវីដេអូ និង វីដេអូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗដូច្នេះយើងក៏អាចបញ្ចូល​ពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងវីដេអូទាំងនេះផងដែរ ដែលអាចមើលឃើញដោយអ្នក​ទស្សនា​រាប់ពាន់នាក់។ ប៉ុស្តិ៍យូធ្យូបរបស់យើង KHB Media ផ្តោតលើអ្នកទស្សនានៅក្នុងវិស័យសំណង់ និង អចលនទ្រព្យ ដែលប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ និង មានអក្សរអង់គ្លេសនៅក្នុងវីដេអូ។

យើងអាចផលិតជាវិដេអូព័ត៍មានពីផលិតផល និង សេវាកម្មរបស់អ្នក ឫ បញ្ចូលការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកទៅក្នុងវិដេអូទាំងនេះផងដែរ។

Description Ads size 1 month     3 months (10% off) 6 months (20% off) 1 year (30% off)  
Ads on Video news 1200 X 90 Pixels $300 $810 $1,440 $2,520
Video News 1-3 minutes $50 $135 $240 $420
Testimonial Video 1-3 minutes $750 $2,025 $3,600 $6,300
Spot Video 1-3 minutes $7,500 $20,250 $36,000 $63,000